Pitypang Óvoda Infrmációk A múlt
 

 

Helyi esélyegyenlőségi terv letölthető pdf formátumban.


KÖZLEMÉNY


A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Tisztelt Szülők!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
A 2014/2015. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja
2014. április 23-án, 24-én és 25-én lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az Dömsöd - Apaj Óvoda apaji épületében (2345 Apaj, Óvoda u. 12.) a fenti napokon 8-16 óráig.
Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2014/2015. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt a tagóvoda vezetője.
A nevelési év 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló
•szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
• 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2008-2009-2010-ben és 2011. augusztus 31-ig születtek.
Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy előfelvételisként előjegyeztessék a 2011. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket.
A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)
Az óvoda a Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közoktatási tv.) 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A 2014-2015-ös nevelési évben a 2009-ben születetteknek kötelező a részvétele.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G.. §-a értelmében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek rendszeres óvodába járással, az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát kötelessége az óvodai nevelésben részt venni ahhoz, hogy óvodáztatási támogatásban részesülhessen.
Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt az igazolatlan hiányzás jogkövetkezményeiről.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelmére – annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el. E cselekmény szabálysértési bírsággal sújtható, a Szabs.tv. 11. § (1) bekezdése értelmében pedig a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.
Ha a gyermek a Közoktatási tv. 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot is. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
A Szabs.tv. 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a Közoktatási tv. 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.
Értesítés a döntésről:
A tagóvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2014. május 26.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén a tagóvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. A tagóvodavezető döntése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Apaj, 2014. február 27.


dr. Nagy Dávid
jegyző


Közbeszerzési terv 2013.

Apaj község Önkormányzatának 2013-as évre vonatkozó közbeszerzési terve letölthető!CÉGAUTÓADÓ
2009. február 1-től kikerül az eddigi adózás a személyi jövedelemadó rendszeréből.A gépjárműadó-törvénybe került a cégautóadó.
Minden céges tulajdonú személyautó és az a magántulajdonban lévő személyautó TULAJDONOSA cégautó adót fizet, akinek az autójára költséget számol el a vállalkozás.
Nem fizet cégautóadót: magánszemély a magánautója után

ha kizárólag kiküldetési rendelvénnyel elszámolt utat fizetnek/két példányos nyomtatvány-megfelelően kitöltve/
ha munkába járási költségeinek munkáltatói megtérítése történik
Cégautóadómentességek:
-megkülönböztető jelzést használó szgk
-háziorvosi ellátást végző szgk
-egyház,halottszállítás
-gépjárműkereskedő

Cégautó mértéke havi 7 ezer Ft 1600 cm3 alatt
havi 15 ezer Ft e felett
A cégautóadót önadózással, önbevallással kell megfizetni, negyedévente a köv.hó 20-ig. /Súlyadó levonható az adóból/

Egyéni vállalkozó csak akkor nem fizet cégautóadót, ha nyilvántartásaiból egyértelműen kitűnik, hogy csak üzleti célra használta.

OSZTALÉKADÓ
Magánszemély osztalékból,osztalékelőlegből származó jövedelme 25%-kal adózik, vonatkozik ez az előző években jóváhagyott, de 2009-ben kifizetendő osztalékokra is.

ÁFA
Számlázás: nem kötelező az SZJ illetve Vtsz feltüntetése a számlán/de szabad/

JÖVEDÉKI ADÓ
Vendéglátóhely napi nyilvántartása
A vendéglátóhelyek működtetőinek 2009. február 1-től folyamatos nyilvántartást kell vezetniük az alkoholtermékek készletforgalmáról/Napi beszerzés, értékesítés, készletzárás/Kivéve a sört,pezsgőt és a köztes alkoholtermékeket/pl vermut/ 8/2004. PM rendeletnek megfelelően a vámosoknak ezt a nyilvántartást előre laponként le kell pecsételnie.

IDEIGLENES IPARŰZÉSI ADÓ
Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység /építőipar/ végzett tevékenység iparűzési adóját a tevékenység befejezésének napján kell bevallani.
Építőipari tevékenységnél ideiglenes jelleggel végzett tevékenység ha adóéven belül 30 és 180 nap közé esik a munkavégzés ideje/ akár megszakításokkal is!/ 180 napot meghaladó tevékenységnél TELEPHELYNEK minősül a munkavégzés helye.

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
2009. február 1-től a munkáltató kifizetéskor köteles feltüntetni az őt terhelő tb-járulékot, továbbá jogcímenként az előző időszakban kifizetett összeget terhelő és megfizetett adót, járulékot. Ha kevesebbet fizet, mint a bevallás, akkor arányosan szétosztva kell megállapítani egyes magánszemélyekre.

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK
A kiegészítő tevékenységet folytató /nyugdíjas,rokkantnyugdíjas/ egyéni vállalkozók adatait,jövedelmét az apeh évente átadja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

KÉSZPÉNZFORGALOM KORLÁTOZÁSA
2009. február 1-től a bankszámlanyitásra kötelezett adózó 250 ezer forintot meghaladó összeget csak banki úton teljesíthet. Amennyiben készpénzben fizet, a 250 ezer feletti rész 20%-a lesz a mulasztási bírság.

ÉVES BEVALLÁS határideje február 25. / az eddigi február 15. helyett/

SZÁMLATARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
Őstermelők, EVÁsok, átalányadózók is kötelesek minden számlát, bizonylatot megőrizni.


A szeméttelepen történő kommuniális szilárd hulladék lerakás díja:
a) A lakosság háztartásokból származó hulladék esetén/lakossági fogyasztók/: 3.302,-Ft+ÁFA/tonna
b.) zöldhulladék elhelyezése:
3.302,-Ft+ÁFA/tonna

(3) A Ráckeve és Térsége Regionális hulladéklerakó telepre az apaji lakosok háztartási hulladékot és zöldhulladékot alkalmanként 200 kg mennyiségig díjmentesen lerakhatnak.

Apaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)-(3) bekezdések és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében valamint 5. §-ban (a továbbiakban Htv.) foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben biztosított jogkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:

Adókötelezettség

1. § (1) Adóköteles az Apaj Községi önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó, továbbá   a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény   szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Adómérték

2. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 0,9 %-a.

(2) Az alkalmi jelleggel folytatott iparűzési tevékenység adója - tekintet nélkül a nettó árbevétel nagyságára - naponként számított átalányban kerül megállapításra. A naptári napi adóátalány mértéke 1000-Ft.

Záró rendelkezések

3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 20/2009. (XII.19.) számú rendelet hatályát veszti.

Apaj, 2015. október 29.

Kihirdetve Apaj község Önkormányzat hirdetőtábláján 2015. október 30-án.

Horváth Sándor

aljegyző


Tájékoztató lótartók részére

A közelmúltban történt, a lovak fertőző kevésvérűségével (FKV) kapcsolatos események, megjelent hírek/cikkel alapján szeretnénk részletes tájékoztatást nyújtani a lótartók részére. A tájékoztatás célja első sorban a tévhitek eloszlatása, figyelemfelhívás a lótartók jogszabályban foglalt kötelezettségeire, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi osztály (továbbiakban: hivatal) segítségnyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetőségeinek ismertetéséhez.

A lótulajdonosnak tisztában kell lenniük a lótartással járó felelősséggel és kötelezettségeikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem ismerése nem mentesíti a tartót kötelezettségei alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem tartása veszélyezteti egészséges lovaink életét, ezáltal a hazai lóállomány létszámát.

Amit az FKV-vel kapcsolatban tudni kell: ha a vérvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, akkor az állat fertőzöttségre gyanússá válik. A 41/1997.(V.28.) FM rendelet előírásai alapján a fertőzöttségre gyanús állatot el kell különíteni, és hatósági megfigyelés alá kell vonni. A vele együtt tartott fogékony állatokat is forgalmi korlátozás alá kell vonni, meg kell figyelni, további laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni.

Ha a további vizsgálatok a betegséget megállapítják, akkor az állatot állami kártalanítás mellet le kell ölni. A betegséget gyógyítani nem lehet! A forgalmi korlátozás a betegség kizárása esetén oldható fel."

forrás: http.//portal.nebilh.gov.hu/web/guest/-/qamit-erdemes-tudni-a-lovak-fertozo-kevesveresugerol A fertőzött állatok nem gyógyulnak meg, így veszélyt jelentenek fajtársaikra, ill. egyéb egypatásokra. A fertőzött állat ugyanis a tünetmentes időszakában is ürítheti a vírust egészen élete végéig.

Az alábbiakban azokat a jogszabályokat és kötelezettségeket ismertetjük, amelyek betartása elengedhetetlen, ha valamilyen lóféle állatot tartanak (lő, szamár, öszvér).

I.Regisztrációs kötelezettség:

A 119/2007. (X.18:9 a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében: "Az állattartónak be kell jelentenie és az országos adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak."

A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentése a honlapról letölthető űrlapokon a tartási hely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Osztályán keresztül tehető meg.

II.Lóazonosítási kötelezettség

A 110/2013 (IV.9.) a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése azt írja, hogy "a nem törzskönyvezett lóféléket transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történő jelölés mellett kiegészítő jelleggel végezhető.

(2) A törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölés egyedüli jelölési módszerként alkalmazható a NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési program alapján. Az alternatív jelölés mellett a transzponderrel történő megjelölés kiegészítő jelleggel végezhető. Amennyiben a törzskönyvezett lóféléket alternatív módon nem jelölik meg, a transzponderrel történő megjelölés kötelező.

4.§ (1) Azonosítatlan lóféle egyede forgalomba nem hozható."

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lóféle egyedi jelölésével egyidejűleg a lóútlevél kiváltása kötelező, az adás-vétel során az új tulajdonosra történő átírást kezdeményezni kell, a ló szállítása alkalmával a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot.

A lóútlevél az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza az azonosító adatokon kívül az állategészségügyi státuszra vonatkozó információkat is. A lóútlevélre vonatkozóan további információt a 110/2013 (IV.9.) Korm.rend.nyújt.

Arra a lótartóra, aki elmulasztja regisztrációs vagy lova azonosítására vonatkozó bejelentési kötelezettségét, a 1993. évi CXIV. az állattenyésztésről szóló törvény 45. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a hatóságnak állattenyésztési bírságot kell kiszabnia.

45/A § (2) az állattenyésztési bírság összege 100 000 ft-tól 20 000 000 Ft-ig, természetes személy esetében 300 000 Ft-ig terjedhet." A lovak azonosítása és a lóútlevél kiváltása Főváros és Pest megye területén Abay Pál megyei lótenyésztési felügyelőnél (70/319-5716) kérelmezhető. http://www.mlosz.hu/szovetseg/dolgozoink/

III. Vizsgálati kötelezettség

Minden fél évnél idősebb lófélének kötelezően rendelkeznie kell 3 éven belüli takonykórra és fertőző kevésvérűségre (FKV) vonatkozó vérvizsgálati eredménnyel!

Lovasversenyen, lóversenyen részt vevő, illetve mindazon lovak, amelyeket tartási helyükről más helyre szállítanak:

évente kell, hogy FKV-re szűrve legyenek, valamint 3 évente takonykórra.

A fedezőmének esetében pedig kötelező: évente kétszer a takonykór szűrés; évente egyszer FKV (mesterséges termékenyítésnél), természetes fedeztetésnél 30 napnál nem régebben és spermagyűjtés ideje alatt 120 naponként;

évente egyszer tenyészbénaságra, vírusos arteritisre és ragályos méhgyulladásra idény előtt.

Fentiekben részletezett kötelező vérvizsgálatokról a 41/1997 (V.28 J az Állategészségüyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendelet, a 61/2002 (VIII.1) az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint a behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló FVM rendelet, valamint a 7/2003. (II.4) a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló FVM jogszabály rendelkezik.

Érvényes, vérvizsgálati eredménnyel nem rendelkező, tehát tisztázatlan állategészségügyi státuszú ló tartása esetén a 2008. évi XLVI az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény 63.§ (1) bekezdése szerint a hatóságnak a lótartóra élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabnia. Tisztázatlan állategészségügyi státuszú vagy azonosítatlan ló tartása esetén bejelentési betegség (például fertőző kevésvérűség) előfordulásakor a lótartót a hatóságnak mindennemű állami kártalanításból ki kell zárnia.

Fentiekre tekintettel nyomatékosan kérjük a lótartókat, hogy amennyiben azonosítatlan származású és /vagy állategészségügyi státuszú lovakat tartanak, minél előbb tegyenek eleget a jogszabályi előírásoknak!

Bővebb információért forduljon a Pest-megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági, növény- és talajvédelmi főosztályának állategészségügyi osztályához (Berze Tünde állattenyésztési felügyelő: 06/70 903 9788, és dr. Kulla András hatósági állatorvos 06 30 952 4196, kullaa@nehib.gov.hu ), valamint az illetékes Pest-megyei Járási Hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályához.

Az önkéntesen jelentkező, lótartással foglalkozó gazdálkodó egy ideig még szankció nélkül tehet eleget a regisztrációs lóazonosítási és állategészségügyi státuszvizsgálati kötelezettségének.


Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei és rendeletmódosításai

egységes szerkezetbe foglalva

Apaj község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015 (Il. 26.) önkormányzati rendelete
Szociális Rendelet

Apaj község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2015 (Il. 16.) önkormányzati rendelete
2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Apaj község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2015 (Il. 16.) önkormányzati rendelete
A földadó Rendelet módosítása

Apaj község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015 (Il. 16.) önkormányzati rendelete
A gépjárműadó törvény hatálya alá nem tartozó Egyéb Járműadó módosítása

Apaj község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015 (Il. 14.) önkormányzati rendelete
Szolgálati Lakások és Helyiségek Bérleti Díjáról

Apaj község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendelete
A gépjárműadó törvény hatálya alá nem tartozó Egyéb Járműadóról

Apaj község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendelete
a Földadóról

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a 19/2011.(XII.16.) rendelettel módosított
11/2011. (IX.12.) rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a 14/2012.(V.29.) rendelete

a a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(I.27.)rendeletével módosított
2/1996. (II.20.) számú rendelete

a vízdíj megállapításáról

APAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2009. (XII.19.) rendelete

a helyi iparűzési adóról

Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 8/2008.(IV.18.) rendelettel, 6/2009.(V.4.)és az 1/2010.(II.15.) rendelettel módosított
2/2008. (I.25.) számú rendelet

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról, és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról

Apaj Község Képviselő-testületének
16/2013 (XII. 20.) rendeletével módosított
19/2012 (Xii.30.); 17/2008.(XI.24.) 9/1995 (XII.27.)2/1993. (II.4.) számú rendelte
Az építményadó bevezetéséről

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2010. (II.15.) rendelete

a helyi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásának rendjéről

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2012.(II.17.) számú rendeletével módosított
4/2008.(I.25.) rendelete

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Apaj Községi Önkormányzat
képviselő-testületének
4/2009.(III.20.) rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3 /2012.(I.27) rendeletével módosított
5/2002.(IV.23.) rendelete

Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról

Apaj Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2007. (XII.22.) és 16/2008. (XI.24.) rendeleteivel módosított
9/2006.(XII.08.) számú rendelete

a telekadóról

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a 13/2012.(V.15.) rendeleteivel módosított
8/2007.(XII.22.) rendelete

a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásról

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a 12/2012.(V.15.) rendelete módosított
8/2007.(XII.22.) rendelete

a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásról 70. életévüket betöltött személyekről

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2008.(XI.24.) és 8/2009. (VII.20.) és 2/2010. (II.15.) rendeleteivel módosított
7/2007. (VIII.31.) rendelete

A gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2003 (X.01) rendelete

Állattartási rendelet


 

Nyilvános ülések jegyzőkönyve pdf formátumban
A dokumentumok megtekintéséhez PDF olvasó szükséges!

Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
isk20070709
isk20070903
isk20070928
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
képv20061012
képv20061019
képv20061127
képv20061207
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
képv20070118
képv20070215
képv20070227
képv20070302
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
képv20070313
képv20070405
képv20070419
képv20070517
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
képv20070621
képv20070719
képv20070822
képv20070830
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
képv20070831
képv20070913

Közmeghallg. jegyzőkönyv
2007. november 21.

képv20071115
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
közös20071129

Rendkívüli. képv.
20071217

képv20071220
képv20080124
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
képv20080206

képv20080206 közös

képv20080228
képv20080417
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
képv20080421
képv20080605
képv20080626
képv20080724
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!
képv20080730
képv20080911
képv20081007
képv20081022
Klikk ide!
Klikk ide!
Klikk ide!

képv20081029 Közös

képv20081120
képv20081217
Közmeghallg. jegyzőkönyv
2008. november 14.

képv20090122

Közös testületi jegyzőkönyv
2009. 02. 05.
képv20090219
képv090319
Rendkívüli. képv.
20090416
képv20090430
képv20090528

Rendkívüli képv.
20090611

képv20090716
képv20090917
Közös testületi jegyzőkönyv
2009. 09. 30.
Rendkívüli képv.
20091012
képv20091022
Rendkívüli képv.
20091119
képv20091127
Közmeghallg. jegyzőkönyv
2009. december 10.
képv20091217
Rendkívüli képv.
20091229

képv20100128

Közös testületi jegyzőkönyv
2010. 01. 28.
képv20100211
képv100304
képv100325
képv100429
képv100517
képv100624
képv100722
képv100913
Közös testületi jegyzőkönyv
2010. 09. 29.
Jegyzői beszámoló 2006-2010
2010. 09. 29.
Polgarmesteri
beszámoló 2006-2010
Alakuló képv.
2010.10.14
Testületi
2010.11.11.
Testületi
2010.11.11.
Közös testületi jegyzőkönyv
2011. 01. 26.
Testületi
2011.01.26.
Testületi
2011.02.10.
Testületi rendkívüli
2011.03.04.
Közmeghallgatás
2011.03.04.
Testületi
2011.04.26.
Testületi
2011.06.17.
Testületi
2011.07.18.
Testületi
2011.09.08.
Testületi
2011.10.20.
Testületi
2011.11.24.
Testületi
2011.12.15.
Közös Testületi
2012.01.26.
Testületi
2012.02.16.
Testületi
2012.04.17.
Testületi
2012.05.02.
Testületi
2012.05.10.
Testületi
2012.05.24.
Testületi
2012.06.07.
Testületi
2012.06.08.
Testületi
2012.06.26.
Testületi
2012.06.28.
Testületi
2012.07.04.
Testületi
2012.07.05.
Testületi
2012.07.19.
Testületi
2012.09.13.
Testületi
2012.10.03.
Testületi
2012.10.10.
Testületi
2012.11.29.
Testületi
2012.12.05.
Testületi
2012.12.05. rendkívüli
Testületi
2012.12.14.
Testületi
2012.12.20.
     
Testületi
2012.11.29.
Testületi
2012.12.05.
Testületi
2012.12.05. rendkívüli
Testületi
2012.12.14.
Testületi
2012.11.29.
Testületi
2012.12.05.
Testületi
2012.12.05. rendkívüli
Testületi
2012.12.14.
       
       
       
       

 

Elérhetőségeink:
Telefon, fax: 24-512-525
mail: titkarsag@apaj.hu; info@apaj.hu
Postacím: 2345 Apaj Fő tér 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfőn 8-12 óráig és
szerdán 8-17 óráig
Polgármester fogadóórája
minden hónap első szerdáján
8-12 óráig
Üdvözlettel: Novák Pál polgármester
web: www.apaj.hu
mail: polgarmester@apaj.hu

ÜgyfélkapuApeh

Közérdekű info


2017. évi munkaterv:


Letölthető nyomtatványok:

Iparűzéssi adó bevallása:

2014

Bejelentkezés iparűzési adó hatálya alá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.16.§-a alapján
egyéni vállalkozók részére

Bejelentkezés iparűzési adó hatálya alá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.16.§-a alapján
társaságok részére

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Főlap

Tájékoztatás desztilláló berendezés bejelentéséről:

Tájékoztató

Bejelentő lap desztilláló berendezésről


BEVALLÁS
járműadóról az Apaj Község önkormányzati adóhatósághoz

Gépjármű adó:

BEVALLÁS
gépjárműadóról az Apaj Község önkormányzati adóhatósághoz

Telekadó:

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)


T Á J É K O Z T A T Ó
a telekadó bevezetéséről

BEVALLÁS TELEKADÓ
megállapításához a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény és Apaj Önkormányzatának
9/2006.(XII.8.) számú rendelete alapján

 

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

Őstermelői nyilatkozat


2012 ÉVI VÁLTOZÁSOK

A vállalkozóknak kötelező regisztráltatni magukat 2012 január 1-től . Ez a regisztráció nem azonos a kamarai tagsággal, ha valaki már tagja valamelyik kaaránál akkor is kötelező a regisztráció! Nyomtatványai a képekre klikkelve letölthetőek.